Puljer og fonde

hos Folkedans Danmark

I forbindelse med dannelsen af Dans Danmark er de midler, som er givet til Folkedans Danmark som gave eller arv lagt i en fond – Folkedans Danmark Fonden.

Fondens midler kan søges af alle, som er medlem af Dans Danmark, og til følgende formål:

Uddannelse.

  • Alle deltagere under 40 år kan søge om tilskud/friplads på uddannelsen for instruktører i folkedans. Man kan søge om tilskud op til udbudte pris for medlemmer, minus evt. tilskud fra kommuner eller anden side. Bestyrelsen kan dispensere fra alderskriteriet. Ordningen administreres af kursusledelsen.
  • Tilsvarende kan der søges én årlig plads på dragtinstruktøruddannelsen.

Nye Initiativer

  • Der kan søges stipendier til bemærkelsesværdige indsatser i forbindelse med nye, anderledes eller interessevækkende initiativer, der rækker ud over det, vi almindeligvis kender på det folkekulturelle område inden for dans, dragter, musik, forskning eller andre områder, der arbejder til gavn for folkedansen i Danmark.
  • Stipendierne kan gives til grupper eller enkeltpersoner
  • Stipendier kan også ydes til personer som har præsteret en fortjenstfuld indsats for folkedansen (for eksempel initiativ- eller formandspris), og som ønsker at yderligere at dygtiggøre sig på sit felt, herunder eksempelvis ved deltagelse i “Nordisk Kursus”, må forpligte sig til at aflægge skriftlig beretning.

 

Rejser

  • Folkedansernes rejse- og opholdsudgifter til udlandet, herunder Grønland og Færøerne kan refunderes med op til 80% af de samlede udgifter ved udsendelse af Dans Danmark eller aktivitetsudvalget vedr. folkedans.

Børn og Unge

  • Støtte alle slags udviklingsprojekter og initiativer blandt børn og unge, der kan bidrage til at udbrede kendskabet til og glæden ved at danse dansk folkedans.

Folkedans Danmark Fondens bestyrelse behandler de indkomne ansøgninger ca. hver anden måned.

Man kan ikke forvente at modtage midler til afholdte aktiviteter eller afsluttede projekter.

Ansøgning

For at komme i betragtning til at modtage midler fra Fonden er der en række ting, som skal fremgå af  ansøgningen:

Aktivitetsbeskrivelse
Hvad er formålet med aktiviteten, hvor og hvornår skal det afvikles, hvad går det ud på og hvordan opfylder aktiviteten Fondens formål?

Kategori

Det skal tydeligt fremgå fra hvilken af ovenstående kategorier der ansøges.

 

Deltagere
Liste over deltagere (hvis det er kendt), ellers forventet antal og målgruppe.

Budget
Der skal være en specifikation over forventede omkostninger og indtægter.
Det skal også fremgå om der søges støtte fra anden side, hvor meget der er søgt og om der er modtaget støtte fra anden side.

Efter at have modtaget midler til det ansøgte ønsker vi en opfølgning:

Regnskab
Aflæg regnskab over alle indtægter og omkostninger.

Rapport
Meget gerne et indlæg til Dans Danmarks blad, en optræden, omtale på Facebook eller lignende.

Ansøgningsmaterialet sendes til kursuslederen, for så vidt angår tilskud/friplads til uddannelserne. Kursuslederen fremgår af kursusbeskrivelsen på hjemmesiden. Øvrige ansøgninger sendes til fondens bestyrelse, som er:

Jan Todsen – jakt@dans-danmark.dk

Lone Schmidt – losc@dans-danmark.dk

Anne Kathrine Clausen – akcl@dans-danmark.dk

Bent Hansen – behansen2@hotmail.com 

 

Frk. Karen Fischer Hansens rejselegat.

Legatet er registreret i Civilstyrelsen, hvorfor det administreres som en separat enhed af Folkedans Danmark Fondens bestyrelse.

Formål:

Dette rejselegat udbetales til dækning af rejser, der forbundet med Folkedans Danmarks virke. Tilskuddet kan maksimalt dække 80% af de samlede omkostninger. Der tildeles det samme beløb til alle deltagende dansere og spillemænd på den pågældende rejse.

Download fundats

Folkedans Danmarks Vennekreds.

Folkedans Danmarks Vennekreds fortsætter under Folkedans Danmark Fondens administration, formålet er inkluderet i Folkedans Danmark Fondens formål.

Download vedtægter

Download Folkedans Danmark Fondens vedtægter.  

Tilskud til instruktøruddannelse

Folkedans Danmark er så heldige at have modtaget en fantastisk gave, som gør det muligt at tilbyde tilskud til deltagelse på vores instruktøruddannelse. Pengene er doneret for, at vi kan holde fokus på uddannelse af nye instruktører.

Alle under 40 år har mulighed for at søge tilskud/friplads.
Man kan søge om tilskud op til uddannelsens pris efter medlemstilskud fra Folkedans Danmark, minus evt. tilskud fra kommuner eller anden side.

Så går du med en kommende danseinstruktør i maven og har lyst og mod til at prøve kræfter med faget, så tilmeld dig til instruktøruddannelsen eller videreuddannelse på MasterClass for instruktører.

Folkedans Danmarks initiativpris

Prisen uddeles en gang årligt. Uddelingen sker på Årsmødet.
Prisen kan gives til personer, foreninger eller organisationer såvel inden for som uden for Folkedans Danmarks egen medlemskreds.

Initiativprisen gives for en bemærkelsesværdig indsats i forbindelse med nye, anderledes eller interessevækkende initiativer.
Prisen er på kr. 5.000,- samt et diplom.
Indstilling af kandidater til prisen kan foretages af alle Folkedans Danmarks medlemmer. Forslag indsendes til Styrelsen inden d. 15. februar hvert år.

Styrelsen udvælger på det første møde efter indsendelsesfristen max. 10 kandidater og videresender disse forslag med motivering til afstemning i regionsbestyrelserne. Hver regionsbestyrelse har 10 stemmer, der kan fordeles på flere kandidater. Regionsbestyrelserne melder tilbage senest den 1. april.

En valgkomite bestående af 3 styrelsesmedlemmer (aftales ved konstitueringen) ser på resultatet og underretter prisvinderen, der inviteres til at deltage gratis i det kommende Årsmøde, hvor prisen vil blive overrakt.

Folkedans Danmarks initiativpulje

Folkedans Danmark opretter en pulje, som kan søges til nye initiativer vedr. formål, som falder indenfor Folkedans Danmarks formålsparagraf.

FORMÅL
Puljen skal være en hjælp og støtte til nye aktiviteter, der medvirker til at sprede glæden ved og kendskabet til dansk folkedans.
Puljen skal desuden medvirke til at gennemføre projekter, som måske ellers ville blive opgivet pga. mangel på midler.

Initiativpuljens aktiviteter skal kunne inspirere andre foreninger og/eller medlemmer til at gennemføre lignende aktiviteter. Det betyder, at der efter endt aktivitet skal sende en beretning samt eventuelle billeder til forbundskontoret. Herefter vil det blive bragt i Trin & Toner.

FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE
Tilskud gives til nye aktiviteter, som kan udbrede kendskabet til dansk folkedans. Dvs. der gives normalt ikke tilskud til gentagelse af egne eller kopiering af andres aktiviteter. Der kan dog i forbindelse med ansøgningen søges om tilskud til at afvikle en aktivitet op til 3 gange inden for en afgrænset periode.
Folkedans Danmark og medlemsforeningerne har ret til at bruge ideen og erfaringerne i andre sammenhænge.
Der gives normalt ikke tilskud til annoncer, løbesedler, radio/TV reklamer og lign.
Der skal være søgt andre relevante puljer.
Der skal sammen med ansøgningsskemaet indsendes en udførlig projektbeskrivelse.
Senest  3 mdr. efter, at arrangementet er afholdt, indsendes regnskab samt referat/evaluering af arrangementet, herunder et indlæg til Trin & Toner.

PULJEN
Styrelsen afsætter årligt et beløb til formålet.
Hvis beløbet ikke bliver brugt kan Styrelsen beslutte at overføre det til næste år.

IMØDEKOMMELSE AF ANSØGNINGER
Ansøgning om tilskud behandles af Folkedans Danmarks Styrelse, eller et udvalg nedsat heraf. Styrelsens/udvalgets beslutning er endelig og kan ikke påklages.

ANSØGNING
Ansøgningen skal sendes på en særlig ansøgningsblanket, og skal vedlægges et realistisk budget samt relevante bilag.
Der uddeles normalt 2 gange årligt (1. juni og 1. december, med ansøgningsfrist 2 måneder før).

Folkedans Danmarks Formandspris

Prisen uddeles en gang årligt. Uddelingen sker på Årsmødet.
Prisen kan kun gives til medlemmer af Folkedans Danmark, dog ikke til enkeltmedlemmer.

Formandsprisen gives for en ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats som frivillig foreningsleder i en medlemsforening under Folkedans Danmark.
Prisen er på kr. 5.000,- samt et diplom.

Indstilling af kandidater til prisen kan foretages af alle Folkedans Danmarks medlemmer. Forslag indsendes til Styrelsen senest d. 15. februar hvert år.

En valgkomite bestående af Styrelsens formand, næstformand og kasserer udvælger prisvinderen blandt de indstillede kandidater og underretter prisvinderen, der inviteres til at deltage gratis i det kommende Årsmøde, hvor prisen vil blive overrakt.

A. Thyregaads mindefond

Formål:

Fonden kan søges af medlemmer af Folkedans Danmark, der ønsker at dygtiggøre sig og i en vis udstrækning gøre en forskel for Folkedans Danmark og dets formål.

Denne fond kan anvendes ved både ansøgning og indstilling. Det vil være op til den siddende styrelse, at vurdere både ansøgninger og indstillinger i forbindelse med tildeling af stipendier fra fonden.

Stipendier kan gives som et engangsbeløb eller deles over flere udbetalinger.

Ansøgningsfrist

Hvordan søger man denne pulje?

Frk. Karen Fischer Hansens rejselegat

Formål:

Dette rejselegat udbetales til dækning af rejser, der forbundet med Folkedans Danmarks virke. Tilskuddet kan makimalt dække 80% af de samlede omkostninger. Der tildeles det samme beløb til alle deltagende dansere og spillemænd på den pågældende rejse.

 

Folkedans Danmarks Vennekreds

vedtægter

Par. 1  Formålet med Vennekredsen er at samle midler ind til at støtte udviklingsarbejdet i Folkedans Danmark med børn og unge. Midlerne til dette skal komme fra medlemskontingent til Vennekredsen, sponsorater og lignende. De indsamlede penge må kun bruges til ovennævnte formål, og der skal foreligge et selvstændigt regnskab for Vennekredsen, som en del af Folkedans Danmarks årsrapport.

Par. 2  Medlemmer. Alle kan blive medlem af Folkedans Danmarks Vennekreds.
Det årlige kontingent er:

  • Enkelt medlem: 200 kr.
  • Par/ægtepar: 300 kr.

Som medlem af Vennekredsen kan du deltage i Folkedans Danmarks landsstævner på lige fod med Folkedans Danmark-medlemmer og til samme pris.

Tilmelding kan ske via hjemmesiden eller ved at henvende sig til sekretariatet, tlf. 6618 5860.

Par. 3  Fordeling af midler. Folkedans Danmarks B&U-udvalg udpeger 3 personer fra udvalget til at indgå i en komité sammen med Styrelsens repræsentant i B&U-udvalget. Denne komité tager stilling til de indsendte ansøgninger og indstiller til Styrelsen, hvilke projekter der skal have støtte. Styrelsen træffer den endelige beslutning.

Par. 4  Ansøgning om støtte. Der kan søges om støtte til alle udviklingsprojekter i Folkedans Danmark for børn og unge. Ansøgningen skal være bilagt en kort projektbeskrivelse og et realistisk budget. Den stiles til ”Komiteen for fordeling af støtte til udviklingsaktiviteter for børn og
unge”. Ansøgninger kan sendes løbende hele året, og man kan forvente svar i løbet af 2 måneder.

Vennekredsen blev oprettet på Regionskonferencen i Maribo den 29. august 2009