Puljer og fonde

hos Folkedans Danmark

Puljer og fonde

Styrelsen eller udpegede ansvarshavende behandler ansøgninger og indstillinger ved førstkommende lejlighed, men der bør forventes en behandlingstid på 2-4 måneder, da ansøgninger normalt behandles i forbindelse med ordinære styrelsesmøder.
Der kan ikke forventes at modtage midler til afholdte aktiviteter eller afsluttede projekter.

For at øge chancerne for at modtage midler fra puljerne er der en række ting, du kan sørge for at have styr på:

Projektbeskrivelse
Hvad er formålet med projektet, hvor og hvornår skal det afvikles, hvad går det ud på og hvordan projektet opfylder puljens formål?

Puljens navn
Det skal tydeligt fremgå hvilken pulje, fond eller hvilket legat der ansøges.

Deltagere
Liste over deltagere (hvis det er kendt), ellers målgruppen.

Budget
Der skal være en specifikation over forventede omkostninger og indtægter.
Det skal også fremgå om der søges støtte fra anden side, hvor meget der er søgt og om der er modtaget støtte fra anden side.

Efter at have modtaget midler til det ansøgte ønsker vi en opfølgning:

Regnskab
Aflæg regnskab over alle indtægter og omkostninger.

Rapport
Meget gerne et indlæg til Trin og Toner, en optræden eller omtale på Facebook.

Tilskud til instruktøruddannelse

Folkedans Danmark er så heldige at have modtaget en fantastisk gave, som gør det muligt at tilbyde tilskud til deltagelse på vores instruktøruddannelse. Pengene er doneret for, at vi kan holde fokus på uddannelse af nye instruktører.

Alle under 40 år har mulighed for at søge tilskud/friplads.
Man kan søge om tilskud op til uddannelsens pris efter medlemstilskud fra Folkedans Danmark, minus evt. tilskud fra kommuner eller anden side.

Så går du med en kommende danseinstruktør i maven og har lyst og mod til at prøve kræfter med faget, så tilmeld dig til instruktøruddannelsen eller videreuddannelse på MasterClass for instruktører.

Folkedans Danmarks initiativpris

Prisen uddeles en gang årligt. Uddelingen sker på Årsmødet.
Prisen kan gives til personer, foreninger eller organisationer såvel inden for som uden for Folkedans Danmarks egen medlemskreds.

Initiativprisen gives for en bemærkelsesværdig indsats i forbindelse med nye, anderledes eller interessevækkende initiativer.
Prisen er på kr. 5.000,- samt et diplom.
Indstilling af kandidater til prisen kan foretages af alle Folkedans Danmarks medlemmer. Forslag indsendes til Styrelsen inden d. 15. februar hvert år.

Styrelsen udvælger på det første møde efter indsendelsesfristen max. 10 kandidater og videresender disse forslag med motivering til afstemning i regionsbestyrelserne. Hver regionsbestyrelse har 10 stemmer, der kan fordeles på flere kandidater. Regionsbestyrelserne melder tilbage senest den 1. april.

En valgkomite bestående af 3 styrelsesmedlemmer (aftales ved konstitueringen) ser på resultatet og underretter prisvinderen, der inviteres til at deltage gratis i det kommende Årsmøde, hvor prisen vil blive overrakt.

Folkedans Danmarks initiativpulje

Folkedans Danmark opretter en pulje, som kan søges til nye initiativer vedr. formål, som falder indenfor Folkedans Danmarks formålsparagraf.

FORMÅL
Puljen skal være en hjælp og støtte til nye aktiviteter, der medvirker til at sprede glæden ved og kendskabet til dansk folkedans.
Puljen skal desuden medvirke til at gennemføre projekter, som måske ellers ville blive opgivet pga. mangel på midler.

Initiativpuljens aktiviteter skal kunne inspirere andre foreninger og/eller medlemmer til at gennemføre lignende aktiviteter. Det betyder, at der efter endt aktivitet skal sende en beretning samt eventuelle billeder til forbundskontoret. Herefter vil det blive bragt i Trin & Toner.

FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE
Tilskud gives til nye aktiviteter, som kan udbrede kendskabet til dansk folkedans. Dvs. der gives normalt ikke tilskud til gentagelse af egne eller kopiering af andres aktiviteter. Der kan dog i forbindelse med ansøgningen søges om tilskud til at afvikle en aktivitet op til 3 gange inden for en afgrænset periode.
Folkedans Danmark og medlemsforeningerne har ret til at bruge ideen og erfaringerne i andre sammenhænge.
Der gives normalt ikke tilskud til annoncer, løbesedler, radio/TV reklamer og lign.
Der skal være søgt andre relevante puljer.
Der skal sammen med ansøgningsskemaet indsendes en udførlig projektbeskrivelse.
Senest  3 mdr. efter, at arrangementet er afholdt, indsendes regnskab samt referat/evaluering af arrangementet, herunder et indlæg til Trin & Toner.

PULJEN
Styrelsen afsætter årligt et beløb til formålet.
Hvis beløbet ikke bliver brugt kan Styrelsen beslutte at overføre det til næste år.

IMØDEKOMMELSE AF ANSØGNINGER
Ansøgning om tilskud behandles af Folkedans Danmarks Styrelse, eller et udvalg nedsat heraf. Styrelsens/udvalgets beslutning er endelig og kan ikke påklages.

ANSØGNING
Ansøgningen skal sendes på en særlig ansøgningsblanket, og skal vedlægges et realistisk budget samt relevante bilag.
Der uddeles normalt 2 gange årligt (1. juni og 1. december, med ansøgningsfrist 2 måneder før).

Folkedans Danmarks Formandspris

Prisen uddeles en gang årligt. Uddelingen sker på Årsmødet.
Prisen kan kun gives til medlemmer af Folkedans Danmark, dog ikke til enkeltmedlemmer.

Formandsprisen gives for en ekstraordinær og bemærkelsesværdig indsats som frivillig foreningsleder i en medlemsforening under Folkedans Danmark.
Prisen er på kr. 5.000,- samt et diplom.

Indstilling af kandidater til prisen kan foretages af alle Folkedans Danmarks medlemmer. Forslag indsendes til Styrelsen senest d. 15. februar hvert år.

En valgkomite bestående af Styrelsens formand, næstformand og kasserer udvælger prisvinderen blandt de indstillede kandidater og underretter prisvinderen, der inviteres til at deltage gratis i det kommende Årsmøde, hvor prisen vil blive overrakt.

A. Thyregaads mindefond

Formål:

Fonden kan søges af medlemmer af Folkedans Danmark, der ønsker at dygtiggøre sig og i en vis udstrækning gøre en forskel for Folkedans Danmark og dets formål.

Denne fond kan anvendes ved både ansøgning og indstilling. Det vil være op til den siddende styrelse, at vurdere både ansøgninger og indstillinger i forbindelse med tildeling af stipendier fra fonden.

Stipendier kan gives som et engangsbeløb eller deles over flere udbetalinger.

Ansøgningsfrist

Hvordan søger man denne pulje?

Frk. Karen Fischer Hansens rejselegat

Formål:

Dette rejselegat udbetales til dækning af rejser, der forbundet med Folkedans Danmarks virke. Tilskuddet kan makimalt dække 80% af de samlede omkostninger. Der tildeles det samme beløb til alle deltagende dansere og spillemænd på den pågældende rejse.

 

Folkedans Danmarks Vennekreds

vedtægter

Par. 1  Formålet med Vennekredsen er at samle midler ind til at støtte udviklingsarbejdet i Folkedans Danmark med børn og unge. Midlerne til dette skal komme fra medlemskontingent til Vennekredsen, sponsorater og lignende. De indsamlede penge må kun bruges til ovennævnte formål, og der skal foreligge et selvstændigt regnskab for Vennekredsen, som en del af Folkedans Danmarks årsrapport.

Par. 2  Medlemmer. Alle kan blive medlem af Folkedans Danmarks Vennekreds.
Det årlige kontingent er:

  • Enkelt medlem: 200 kr.
  • Par/ægtepar: 300 kr.

Som medlem af Vennekredsen kan du deltage i Folkedans Danmarks landsstævner på lige fod med Folkedans Danmark-medlemmer og til samme pris.

Tilmelding kan ske via hjemmesiden eller ved at henvende sig til sekretariatet, tlf. 6618 5860.

Par. 3  Fordeling af midler. Folkedans Danmarks B&U-udvalg udpeger 3 personer fra udvalget til at indgå i en komité sammen med Styrelsens repræsentant i B&U-udvalget. Denne komité tager stilling til de indsendte ansøgninger og indstiller til Styrelsen, hvilke projekter der skal have støtte. Styrelsen træffer den endelige beslutning.

Par. 4  Ansøgning om støtte. Der kan søges om støtte til alle udviklingsprojekter i Folkedans Danmark for børn og unge. Ansøgningen skal være bilagt en kort projektbeskrivelse og et realistisk budget. Den stiles til ”Komiteen for fordeling af støtte til udviklingsaktiviteter for børn og
unge”. Ansøgninger kan sendes løbende hele året, og man kan forvente svar i løbet af 2 måneder.

Vennekredsen blev oprettet på Regionskonferencen i Maribo den 29. august 2009