DIF og DGI har åbnet 3 puljer

DIF har åbnet for 3 puljer, der alle har til formål at støtte op om genåbningen af idrætsforeningerne. De har hver deres formål og nogle af jer vil givetvis ikke være i målgruppen for, at kunne søge alle puljer. I det følgende kan I danne jer et overblik over puljerne og deres formål samt finde inspiration til hvad I kan søge til.

Denne guide tager udgangspunkt i de kriterier, der vurderes relevante i forhold til Folkedans Danmarks medlemsforeninger.  I kan læse de fulde retningslinjer via dette link.

Vigtigt: Foreningspuljen er midlertidigt sat på pause indtil den 31. august 2021. Herefter vil det igen være muligt at søge puljen under de normale forudsætninger for denne. Har I indsendt en ansøgning inden den 7. juli vil denne blive behandlet og I vil få svar ca. 4 uger efter jeres ansøgning er sendt.

Genstartspulje

Denne pulje er en ekstraordinær pulje, der i høj grad læner sig op af foreningspuljen. Formålet er at understøtte idrætsforeningernes arbejde med at skabe aktiviteter og oplevelser i sommeren og efteråret 2021. Der er i alt 44,5 mio. kr., der fordeles ligeligt i 2 beløbskategorier, som I kan søge inden for.

Ved ansøgninger under 50.000 vil jeres ansøgning blive behandlet løbet og her gælder først-til-mølle-princippet. Frist for at søge denne kategori er den 30. september 2021.

Ansøgninger fra 50.001-150.000 kr. behandles efter fristen den 16. august 2021 kl. 12 og der tilstræbes en svartid inden for 4 uger. I denne kategori prioriteres at støtte ambitiøse projekter, der har til formål at aktivere flere og øge foreningens tilgængelighed og synlighed i det omkringliggende samfund.

For begge kategorier gælder, at afslutningsdatoen senest må angives til den 25. oktober 2021.

I kan f.eks. søge støtte til følgende:

 • Åbent hus-arrangementer og anden markedsføring af foreningen henvendt til potentielle nye medlemmer i foreningen.
 • Rekruttere, fastholde og støtte de frivillige, der kan sætte skub i den gode genstart efter corona-nedlukningen.
 • Særlige aktiviteter i forbindelse med sæsonopstart.
 • Afholdelse af lejre/camps, motionsløb, foredrag, etc. (uden deltagerbetaling).
 • Uddannelsesaktiviteter der skal sikre de frivilliges kompetencer forud for sæsonstart.
 • Prøvemedlemsskaber for nye medlemmer.

BEMÆRK: Målgruppen for aktiviteterne er børn, unge, voksne, familier og ældre. Aktiviteterne skal højne livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser. Aktiviteten skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Brug denne pulje til at skabe særlige aktiviteter for nuværende eller potentielle nye medlemmer i forbindelse med sæsonstart.

Corona-hjælpepulje

Ansøgningen er åben fra den 7. juli til den 31. august 2021 kl. 12.

DIF- og DGI’s corona- hjælpepulje har til formål at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 fra den 1. januar 2021 frem til og med 31. august 2021.

Det betyder, at I f.eks. kan søge tilskud til dækning af nedenstående eksempler:

 • Afholdte udgifter til lokaleleje og forplejning til mindre arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
 • Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (f.eks. kontingent eller køb af instruktører/spillemænd) som følge af nedlukning af aktiviteter.
 • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning af aktiviteter.
 • Tabte sponsorindtægter eller indtægter fra støtte foreninger som følge af nedlukning af aktiviteter.
 • Afholdte ekstraordinære corona-relaterede udgifter til driften i foreningen (f.eks. ekstraordinære udgifter til værnemidler, ekstra rengøring, flere instruktører/spillemænd pr. hold m.m.)

BEMÆRK: I kan kun søge om tabte nettoindtægter, hvilket vil sige, at I skal modregne eventuelle besparelser eller reducerede udgifter, som foreningen måtte have haft i perioden for nedlukning for aktiviteter i forbindelse med COVID-19. Ansøgningen skal tage udgangspunkt i faktisk tilsvarende regnskabstal i foregående regnskabsår.

Dette kan der ikke søges tilskud til:

 • Dækning af udgifter/tabte indtægter, som foreningen ikke selv har afholdt/tabt.
 • Dækning af udgifter/tabte indtægter, som er dækket af forsikring.
 • Dækning af udgifter/tabte indtægter, som dækkes af tidligere tilskud fra DIF og DGI’s coronahjælpepulje, kompensationsordningen for aflysning af større arrangementer, lønkompensationsordningen eller andre offentlige støtteordninger.
 • Dækning af udgifter/tabte indtægter, som foreningen selv har afholdt/tabt ved at tilbagebetale en allerede modtaget indtægt (kontingent eller køb af specifikke træningstilbud).
 • Dækning af udgifter relateret til den daglige drift, som ikke er coronarelateret.
 • Dækning af allerede støttede budgetposter fra tidligere corona-hjælpepuljer.

Ansøgningsbetingelser:

Der er ikke noget loft for meget I kan søge i støtte, men det forventes at støtte op til 100.000 kr.  DIF og DGI vil prioritere at støtte så mange økonomisk trængte idrætsforeninger som muligt og derfor vil I også opleve kun at opnå delvis støtte af jeres ansøgning.

I vil kunne forvente svar på jeres ansøgning i løbet af oktober/november måned.

 

Pulje for planlagte aktiviteter

Denne pulje har til formål, at støtte idrætsforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra den 1. juli til og med den 31. december 2021, som ellers ville være aflyst grundet manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

Det kan eksempelvis være I plejer, at tjene penge i forbindelse med en festival eller lign, der er aflyst og hvor I plejer, at benytte pengene til at afholde et arrangement i løbet af efteråret.

I store træk minder denne pulje også om foreningspuljen i ansøgningskriterierne. Der hvor den udskiller sig er beskrevet herunder.

Sidste frist for ansøgning af denne pulje er den 15. november 2021 kl. 12, men vær opmærksom på, at der fordeles efter først-til-mølle-princippet. Der bevilliges primært op til 50.000 kr.

Det støtter puljen:

Puljen støtter både planlagte aktiviteter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og planlagte aktiviteter og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet, som skulle have været finansieret af det manglende indtægtsgrundlag. Det kunne for eksempel dreje sig om støtte til:

 • Planlagte træneruddannelser.
 • Planlagte camps eller sommeraktiviteter.
 • Planlagt opstart af nye aktiviteter.

Manglende nettoindtægter kunne eksempelvis være:

 • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
 • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
 • Tabte nettoindtægter (f.eks. deltagerbetaling) fra store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

 

Download hele indlægget her.