Vedtægter

Her kan du læse vores vedtægter

Folkedans Danmarks vedtægter

Stiftet i Århus den 20. oktober 1929

under navnet Danske Folkedansere.

Navnet er ændret 1. august 2015

Gældende fra 26. juni 2021

Indhold:
§ 1   Organisationen og dens formål
§ 2   Organisationens medlemmer
§ 3   Organisationen og dens organer
§ 4   Årsmødet
§ 5   Beslutningsdygtighed
§ 6   Ekstraordinært årsmøde
§ 7   Styrelsen
§ 8   Regionbestyrelse
§ 9   Regnskab og revision
§ 10 Opløsning af FD

Organisationen og dens formål
§ 1

Stk. 1
Organisationens navn er Folkedans Danmark (forkortet FD).

Stk. 2
FD er associeret medlem af Danmarks Sportsdanserforbund under Danmarks Idræts-Forbund.

Stk. 3
FD er hjemmehørende i Odense Kommune.

Stk. 4
FD’s formål er at virke for bevarelse, brug og udvikling af folkedans, folkedragter og tilhørende traditioner.

Stk. 5
Formålet søges opnået gennem afholdelse af konkurrencer, konferencer, kurser, instruktøruddannelse, foreningslederuddannelse, forskning, studiekredse samt ved afholdelse af og deltagelse i danske og internationale arrangementer.

Organisationens medlemmer
§ 2

Stk. 1
FD er en landsforening, hvor folkedanserforeninger/folkedanserafdelinger under idrætsforeninger eller lign. (herefter benævnt forening/er) kan optages som medlemmer. FD kan også optage enkeltpersoner som medlemmer med begrænsede rettigheder, jvf. § 4 stk. 2.
Medlemmer af Spillemandskredsen (forkortet SK) afkræves ikke kontingent i FD. SK’ s regionsbestyrelser indgår som Musikudvalg i FD’s regioner.
Stk. 2
Optages en forening som medlem, skal samtlige foreningens medlemmer være medlem af FD.

Stk. 3
Såfremt en person er medlem af mere end én forening under FD, kræves det kun, at et sådant medlem skal betale ét medlemskontingent til FD.

Stk. 4
Årsmødet fastsætter følgende kontingenter:
1. Kontingent for medlemmer over 18 år, som er medlem af en forening under FD
2. Et mindre kontingent for medlemmer under 18 år, som er medlem af en forening under FD
3. Kontingent for enkeltmedlemmer, som ikke er medlem af en forening under FD

Stk. 5
Styrelsen er bemyndiget til at fastsætte lavere kontingenter for nye foreninger i en periode på op til 2 år efter indmeldelse i FD. Det gælder kun for foreninger, der ikke har været medlem af FD indenfor de seneste 10 år. Nye medlemsforeninger har fra indmeldelsestidspunktet samme rettigheder og pligter som alle andre medlemsforeninger.

Stk. 6
Kontingentet for foreninger indbetales med det på det sidst afholdte Årsmøde vedtagne beløb pr. medlem. Medlemsregistreringen skal være ajourført og kontingentet indbetalt via FD`s medlemssystem senest 31. oktober.
Desuden skal der i følgende januar måned indberettes medlemstal til Danmarks Idræts-Forbund. Er kontingentet ikke indbetalt, medlemsregistreringen og medlemsindberetningen til Danmarks Idræts-Forbund ikke foretaget inden 1. februar, mister foreningens delegerede deres stemmeret på Årsmødet.

Stk. 7
Foreninger i ind- og udland kan, efter styrelsens godkendelse, optages som kontingentfrie medlemmer.

Organisationen og dens organer

§3

FD er organiseret på følgende måde:

 1. Årsmødet, § 4
 2. Styrelsen, § 7
 3. Regionsbestyrelser, § 8
 4. Regionernes udvalg, § 8 stk. 2
 5. Foreninger (kun via delegerede), § 4 stk. 2

Årsmødet
§ 4

Stk. 1
Organisationens højeste myndighed er årsmødet. Det ordinære årsmøde afholdes hvert år i april måned.

Stk. 2
Foreninger repræsenteres på årsmødet ved delegerede efter følgende skala:
Foreninger med 1 – 49 medlemmer: 1 delegeret
Foreninger med 50 – 99 medlemmer: 2 delegerede
Derefter yderligere 1 delegeret for hver påbegyndt 100 medlemmer.

Foreningsmedlemmer, enkeltmedlemmer og kontingentfrie medlemmer kan deltage i årsmødet med taleret, men uden delegeredes rettigheder. Undtaget er dog SK jf. § 4, stk. 5.

Stk. 3
FD betaler de delegeredes rejse med billigste transportmiddel. Udbetalt rejsegodtgørelse skal særskilt fremgå af FD’s årsregnskab.
Stk. 4
Hver fremmødt delegeret med stemmeret har én stemme. En forening kan lade sig repræsentere ved at udpege en eller flere delegerede fra en anden medlemsforening eller blandt enkeltmedlemmerne efter skriftlig meddelelse til FD’s sekretariat inden årsmødets start. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Styrelsesmedlemmer og regionsformænd har hver én stemme.

Stk. 5
SK er kontingentfrit medlem med ret til to delegerede.

Stk. 6

Årsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel

Indkaldelsen skal indeholde en udførlig dagsorden for mødet med en redegørelse for de indkomne forslag samt bilag

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om FD’s virksomhed i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af de reviderede årsrapporter
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingenter, regionernes driftstilskud, styrelsens skattefri godtgørelse og abonnementspris for medlemsbladet
 7. Valg af formand (hvert 3. år)
 8. Valg af økonomiansvarlig (hvert 3. år)
 9. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer (valget gælder for 3 år)
 10. Valg af intern revisor til FD’s samlede regnskab. Valget gælder for 2 år
 11. Valg af intern revisorsuppleant til FD’s samlede regnskab
 12. Valg af interne revisorer til regionerne. Valget er gældende for 2 år
 13. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne
 14. Valg af statsautoriseret revisor
 15. Valg til FD’s Appeludvalg. Valget er gældende for 2 år, således at der i ulige år vælges 2 medlemmer og i lige år 1 medlem
 16. Eventuelt

Stk. 7
Forslag, der ønskes behandlet på et årsmøde, skal være indsendt skriftligt til FD’s sekretariat inden den 1. februar. Forslagsstilleren eller en repræsentant for denne skal være til stede på årsmødet, for at forslaget kan behandles.

Stk. 8
Vedtagelser på årsmødet skal bekendtgøres i medlemsbladet.

Stk. 9
Årsmødet kan ekskludere foreninger eller enkeltmedlemmer af FD.

Beslutningsdygtighed
§ 5

 

Stk. 1

Afstemningen på årsmødet foregår normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog foretages, hvis mindst 5 delegerede forlanger det. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede undtagen i tilfælde nævnt under § 5, stk. 2 og § 10, stk. 1 og 2.

Stk. 2
Beslutninger om ændringer af vedtægterne kan ske på ethvert årsmøde, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Ekstraordinært årsmøde
§ 6

 

Ekstraordinært årsmøde afholdes, når styrelsen eller mindst 1/4 af de indmeldte foreninger kræver det, eller som anført under § 10, stk. 1 og 2. Indvarsling til ekstraordinære årsmøder sker på samme måde som til ordinære årsmøder.

Styrelsen
§ 7

Stk. 1
FD ledes af en styrelse bestående af en formand og otte styrelsesmedlemmer. Formanden og de otte styrelsesmedlemmer vælges på skift af årsmødet for en treårig periode. Suppleringsvalg foretages på det førstkommende årsmøde for resten af valgperioden. Formand og økonomiansvarlig vælges på skift direkte på Årsmødet. Styrelsen konstituerer sig selv med øvrige poster.

Er der ved årsmødet ikke opnået en fuldtallig styrelse på 9 personer, er styrelsen bemyndiget til at supplere sig selv med det manglende antal medlemmer. Disse vælges formelt på det kommende årsmøde.

Stk. 2
Styrelsen har ansvar for FD’s midler.

Stk. 3
Styrelsen fastsætter selv sine møder. Formanden eller et flertal af styrelsen kan indkalde til styrelsesmøde. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4
Styrelsens beslutninger afgøres ved afstemning og almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Styrelsen er beslutningsdygtig, når der er mødt mindst fire styrelsesmedlemmer samt formanden eller et af formanden bemyndiget styrelsesmedlem.

Stk. 5
FD tegnes af tre styrelsesmedlemmer i forening, deriblandt formand, næstformand eller økonomiansvarlig. Styrelsen kan meddele prokura.
Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede styrelse.

Stk. 6
Styrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg, hvori kan deltage medlemmer uden for styrelsen. I ethvert udvalg skal der være mindst et styrelsesmedlem. Udvalget refererer altid til styrelsen.

Stk. 7
Styrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp og om fornødent ansætte en forretningsfører.

Stk. 8

Styrelsesmedlemmer får ved mødevirksomhed i FD’s interesse godtgjort rejseudgifter til billigste rejsemåde samt modtager skattefri godtgørelse. Den skattefri godtgørelses størrelse fastsættes af årsmødet.

Stk. 9
Styrelsen er bemyndiget til at godtgøre rejseudgifter samt dokumenterede udgifter til fortæring for medlemmer, der arbejder i FD’s interesse og efter styrelsens anmodning.

Regionsbestyrelse
§ 8

Stk. 1
FD er organisatorisk inddelt i 5 regioner, svarende til de politiske regioner. Styrelsen kan dispensere for tilhørsforhold til regionerne.

Stk. 2
Hver region ledes af en regionsbestyrelse, bestående af 4-6 personer, som vælges på medlemsmødet, og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere indtræder formanden for Musikudvalget i regionsbestyrelsen som spillemands-repræsentant. Spillemandsrepræsentanten kan ikke besidde andre poster i regionen.
Regionsbestyrelsen nedsætter udvalg efter behov for eksempel.
Danseudvalg
B&U-udvalg
Seniorudvalg
Dragtudvalg
PR-udvalg

Udvalgene konstituerer sig selv med en formand. Udvalgene indkaldes til møde med regionsbestyrelsen mindst en gang årligt.
SK’ regionsbestyrelser indgår som Musikudvalg.

Stk. 3
Regionsbestyrelsen modtager hvert år et tilskud til driftsomkostninger. Bestyrelsen skal føre retvisende regnskab og referater efter gældende regler i FD.
Der betales ikke kontingent til regionen.

Stk. 4
Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden eller et flertal i bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt min. 4 bestyrelses-medlemmer er til stede her i blandt formand eller næstformand. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5
Regionsbestyrelsen indkalder hvert år foreningerne i regionen til et medlemsmøde, der afholdes i januar med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Regionsbestyrelsens beretning for det forløbne år inkl. regnskab
3. Indkomne forslag
4. Fremlæggelse af arbejdsplan for følgende år inkl. budgetforslag
5. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen (2 år)
6. Valg af suppleant(er) for 1 år
7. Eventuelt

Mødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Eventuelle forslag skal være regionsbestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.
Hver forening har 2 stemmer og der kan kun afgives én stemme pr. person. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgperioden er 2 år, således at der hvert år vælges 2-3 regionsbestyrelsesmedlemmer. En person kan ikke på samme tid bestride poster i FD-Styrelse og i en regionsbestyrelse.
Referat fra medlemsmødet tilstilles foreningerne i hele regionen inden årsmødet i FD.

Stk. 6
Regionen udarbejder hvert år budget samt arbejdsplan og aflægger regnskab for regionens samlede aktiviteter.
I forbindelse med dagsordenen til årets sidste styrelsesmøde indsender Regionsbestyrelsen budget samt arbejdsplan for de 2 næste år til FD for behandling på Styrelsesmødet.

Regionsbestyrelsen indsender de reviderede regnskaber til FD inden 1. februar. Regnskabet i den enkelte region indgår som en del af det samlede regnskab i FD – se § 9 stk. 4.
Regionernes regnskaber revideres af fire interne revisorer valgt på FD årsmødet.

Stk. 7
Regionsbestyrelsens opgave er i samarbejde med udvalgene, at

 • igangsætte aktiviteter
 • nedsætte projektgrupper
 • sikre, at aktiviteter i regionen/på tværs af regionerne er i overensstemmelse med FD’s formålsparagraf og de aftaler, der træffes i med FD’s Styrelse

Stk. 8

Hvert år i august /september måned afholder FD, i samarbejde med SK, frivilligseminar med deltagelse af Regionsbestyrelser og SK’s regionsbestyrelser. Desuden kan inviteres repræsentanter for udvalg under FD, for udvalg under regionerne samt andre der har interesse i folkedansens udvikling.

Regnskab og revision
§ 9

Stk. 1
FD’s regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
FD’s medlemsår er 1. september til 31. august.

Stk. 3
FD’s regnskab revideres af to interne revisorer valgt på årsmødet. Valget gælder for to år, således at der hvert år vælges én intern revisor. Der vælges desuden én intern revisorsuppleant.

Stk. 4
Regionernes regnskaber indgår som en del af FD’s samlede regnskab.
Regionernes regnskaber revideres af fire interne revisorer valgt på årsmødet. Valget gælder for to år således, at der hvert år vælges to interne revisorer. Der vælges desuden 2 interne revisorsuppleanter.

Stk. 5

Interne revisorer og interne revisorsuppleanter kan ikke samtidig bestride poster i FD-Styrelse eller regionsbestyrelse.

Stk. 6
FD’s samlede regnskaber revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Opløsning af FD
§ 10

Opløsning af FD kan kun ske på et årsmøde efter følgende regler:

Stk. 1
Bestemmelse om opløsning af FD kræver, at mindst halvdelen af de indmeldte foreningsmedlemmer er repræsenteret på mødet, samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2
Hvis det nævnte antal foreningsmedlemmer ikke er repræsenteret på det pågældende årsmøde, og forslaget fastholdes, indkaldes inden 14 dage til ekstraordinært årsmøde. På dette møde kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de repræsenterede medlemmers antal.

Stk. 3
Skulle FD blive opløst, anvendes foreningens midler efter årsmødets beslutning, fortrinsvis til beslægtede almennyttige formål.

Vedtaget på Årsmødet i Odense den 26. juni 2021

                Hans Skou

                  Dirigent

            Jan Kirk Todsen               Anna-Margrethe Jonsson         Anne Kathrine Clausen

              Bent Hansen                      Poul Erik Rasmussen                     Lone Schmidt