Covid-19 retningslinjer

Her kan du læse Covid-19 retningslinjer

Covid-19 retningslinjer

Opdateret den 14. juni 2021

Forudsætningen er, at medlemmer og frivillige skal kunne føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne.

Alle skal tage et fælles ansvar for, at dansearrangementer sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer.

Disse retningslinjer er udarbejdet af Folkedans Danmarks styrelse på baggrund af myndighedernes generelle retningslinjer samt specifikke retningslinjer udarbejdet i samarbejde mellem myndighederne, Sportsdanserne og DIF.

Vi skal være opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.

Vær opmærksom på, at der kan være lokale restriktioner, som afviger i perioder fra nedenstående. Hold øje med hvilke lokale restriktioner, der eventuelt kan gælde hos jer.

Udendørs idræt:

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 500 personer for udendørs idræt i organiseret regi, inkl. instruktører, spillemænd, dansere og eventuelle tilskuer.
 • Der må gerne være flere grupper til stede samtidig, såfremt der er god afstand og en tydelig markering mellem grupperne.
 • Med tydelig markering menes kegler, snore eller andre genstande, der kan markere rammen.
 • En instruktør må ikke facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere grupper.
 • Der er ikke krav om coronapas.
 • Retningslinjer for udendørs idræt gælder for både børn og voksne.

Indendørs idræt for voksne:

 • Indendørs idræt for voksne fra og med 18 år med krav om coronapas (læs kravene hertil længere nede)
 • Der er et gældende forsamlingsloft på 100 personer.
 • Der må i et lokale maksimalt være 1 person pr. 4 kvadratmeter gulvareal ved stående aktiviteter. Det betyder, at hvis lokalet er 100 kvadratmeter kan der tillades adgang for 25 personer. Dog aldrig flere end det gældende forsamlingsloft på 100.
 • En gruppe er inkl. instruktører, musikere, dansere og andre der nødvendige for afholdelse af aktiviteten.
 • Der må gerne være flere grupper til stede samtidig, såfremt der er tydelig markering og minimum 2 meters afstand mellem grupperne.
 • Med tydelig markering menes kegler, snore eller andre genstande, der kan markere rammen.
 • En instruktør eller spillemand må ikke facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere grupper.
 • Det anbefales ved dans, så vidt muligt, at nedbringe antallet af kontakter og have et særligt fokus på god hygiejne. I bør derfor:
  • Undgå skift af dansepartner i løbet af aftenen.
  • Sikre 1 meters afstand mellem de øvrige dansende par.
 • Der er krav om, at foreningen stiller håndsprit til rådighed.
 • En kaffepause er tilladt. Her skal sikres minimum 1 meters afstand mellem de tilstedeværende.

Indendørs idræt for børn til og med 17 år:

 • Indendørs idræt for børn op til og med 17 år uden krav om coronapas.
 • Her er et gældende forsamlingsloft på 100 personer, såfremt alle retningslinjer omkring arealkrav er overholdt.
 • En gruppe er inkl. instruktører, musikere, dansere og andre der nødvendige for afholdelse af aktiviteten.
 • Der må gerne være flere grupper til stede samtidig, såfremt der er tydelig markering og minimum 2 meters afstand mellem grupperne.
 • Med tydelig markering menes kegler, snore eller andre genstande, der kan markere rammen.
 • En instruktør eller spillemand må ikke facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere grupper.
 • Der må i et lokale maksimalt være 1 person pr. 4 kvadratmeter gulvareal ved stående aktiviteter. Det betyder, at hvis lokalet er 100 kvadratmeter kan der tillades adgang for 25 personer.
 • Det anbefales ved dans, så vidt muligt, at nedbringe antallet af kontakter og have et særligt fokus på god hygiejne. F.eks. kan I undgå skift af dansepartnere.
 • Der er krav om, at foreningen stiller håndsprit til rådighed.
 • En pause er tilladt. Her skal sikres minimum 1 meters afstand mellem de tilstedeværende.

Ved siddende arrangementer

 • Ved siddende arrangementer forstås generalforsamlinger, foredrag, årsmøder, bestyrelsesmøder, koncerter og lign, hvor gæsterne i det væsentlige sidder ned.
 • Forsamlingsloftet ved siddende arrangementer er 500 personer.
 • Der er skal minimum være 2 kvadrater pr. siddende gæst. Det betyder, at i et lokale på 100 kvadratmeter må der være 50 mennesker.
 • Der er krav om faste pladser.
 • Spisning er tilladt med smitteforebyggende tiltag.
 • Der skal fremvises gyldigt coronapas. Modsat ved idræt, så skal der ved møder og konferencer foretages kontrol ved ankomst.

Retningslinjer for coronapas:

 • Et coronapas er gyldigt når:
 • Tidligere påvist smitte med COVID19 (gælder i 180 dage, altså 8 måneder)
 • Negativ PCR-eller lyntest (Testen må max være 72 timer gammelt)
 • Færdigvaccination mod COVID19
 • Coronapasset kan hentes på www.minsundhed.dk (eller i app’en)
 • Der er ikke krav om coronapas for en instruktør og andre nødvendige voksne ved idræt for børn og unge.
 • Foreningen har pligt til at foretage stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet på dage, hvor idrætten udøves, men vi anbefaler, at alle viser deres coronapas ved ankomst til en ansvarlig på dagen.
 • Ved stikprøvekontrollen skal alle tilstedeværende fremvise et gyldigt coronapas.
 • Kontrol af coronapas kan ske af instruktøren, bestyrelsen eller anden udpeget person i foreningen.
 • Det er strafbart og kan medføre bøde, hvis der gives adgang til indendørs idræt for voksne uden gyldigt coronapas.

Man bør overveje:

 • Generelt er alt idræt tilladt. Man skal dog gøre så meget som muligt for at sikre sig mod Covid19. Afhængig af, om man har mange par eller mange enlige i foreningen kan nogle af følgende retningslinjer overvejes:
 • Man kan danse flere pardanse, så man ikke danser med så mange andre i kvadriller, rækker eller kredse.
 • Man kan dele danserne op i mindre grupper, der danser sammen hele aftenen. Dette nedbringer antallet af mennesker, man rører ved og dermed risikoen.
 • Jo mere man skifter partner og jo flere man rører ved, jo oftere skal man spritte af, dette kan betyde at man skal spritte af efter hvert sæt.
 • Man kan ændre i dansene, så man ikke danser så tæt sammen.
 • Hvis ansigt-til-ansigt-danse skal danses, kan man eventuelt øge trygheden med mundbind.
 • Det anbefales generelt, at vi skal være tilbageholdende med ansigt-til-ansigt-kontakt.

Vigtigst af alt: Alle skal føle sig trygge!

Vi følger løbende op og udsender nye retningslinjer, når det skønnes, at der er behov for dette. Desuden ligger de opdaterede retningslinjer altid på forsiden af vores hjemmeside folkedans.dk

Skulle I have spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte sekretariatet på telefon 66185860 eller på mail folkedans@folkedans.dk

Styrelsen.

Spørgsmål stillet på møderne rundt i regionerne og svar:

Er det et krav at retningslinjerne er hængt op på dansestedet?

Disse specifikke retningslinjer skal ikke hænge der, men det skal sundhedsstyrelsens. Man kan hente plakater til print på: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/forebyg-smitte-mod-coronasmitte

Når man måler lokalet op og tæller m2 til danserne, skal tilskuere og spillemænd så tælles med?

Ja, det skal de, når det er en danseaften og de opholder sig i samme lokale som danserne. Så skal der være 4m2 pr. person i lokalet.

Hvis der arrangeres foredrag eller koncert, så kan man nøjes med 2m2 pr. person.

Kan bestyrelsen stilles til ansvar, hvis de ikke sikrer, at der er sprit eller sæbe til rådighed?

Det er et godt spørgsmål! Man skal som bestyrelse handle direkte uforsvarligt, for at kunne stilles til ansvar. Det kan diskuteres om det er direkte uforsvarligt ikke at sikre sprit eller sæbe. Enhver borger er ansvarlig for at sikre sig at man ikke smitter andre. Der er ingen domme på området endnu, men vi opfordrer til, at foreningen sikrer at der er sprit og sæbe til stede. Alle kan have en lille flaske sprit i lommen, hvis der går noget galt, så der ikke er sprit på stedet.

Selvom der ikke danses, skal der så betales kontingent?

DIF og DGI har meldt klart ud at et kontingent ikke berettiger til andet end at være medlem, der følger ikke nogle særlige ydelser med et kontingent. Altså har man ikke specifikt krav på danseundervisning eller andet.

Kan man opfordre medlemmer til at donere kontingent til foreningen, selvom der evt. ikke bliver dans?

Ja, det er der ikke noget i vejen for. Det vil hjælpe mange foreninger gennem en svær tid.

Hvor længe kan man udskyde generalforsamlingen?

Den skal afholdes så hurtigt som muligt. Det er ikke en gyldig grund, for at udskyde den yderligere, at man ikke danser i øjeblikket. Man skal være opmærksom på at det betragtes som den ordinære generalforsamling der blot afholdes på et andet tidspunkt. Derfor skal regler omkring indkaldelse og afholdelse overholdes.

Er der særlige støtteordninger til manglende kontingent i foreningerne?

Nej, det er der ikke i øjeblikket.